obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek

Ochrana osobních údajů / GDPR (platnost od 25. 5. 2018)Ochrana Vašich osobních údajů je pro mne velmi důležitá, proto vynakládám veškerou náležitou péči, aby Vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány.

Vaše osobní údaje zpracovávám plně ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s níže uvedenými zásadami.


Správce osobních údajů


Marta Skálová, se sídlem Zvoncovitá 1973/3, 155 00, Praha 5 – Stodůlky,
IČ: 74913808, skalova@tenzer.cz


______________________________________________________________


Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování


Účely, pro které zpracovávám Vaše osobní údaje získané na základě tištěného formuláře, elektronické korespondence, telefonické linky, nebo ústní dohody jsou následující:


• Poskytnutí informací na základě žádosti o informace týkající se výcviku psa (konzultace, elektronický přehled základního výcviku, dárkový poukaz [voucher], cenová nabídka, nabídka termínů i místa výcviku, a další relevantní informace)

• Poskytnutí nabídky na služby správcem

• Pro účely reklamyPrávní základy zpracování osobních údajů získaných pro výše uvedené účely jsou následující:
• Souhlas s poskytováním osobních údajů pro reklamní účely

• Oprávněný zájem


______________________________________________________________


Osobní údaje, které zpracovávámIdentifikační a kontaktní údaje (oprávněný zájem): jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Údaje pro reklamní účely (jméno, příjmení, fotografie, videa, výsledky)


______________________________________________________________


Předání osobních údajůOsobní údaje budou zpracovávány manuálně přímo mnou.
Osobní údaje nebudou poskytovány druhým subjektům a nebudou předávány do jiných zemí.


______________________________________________________________


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů• Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, o plánované době uchování, a informace o případných příjemcích osobních údajů. Máte dále právo žádat o opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a o částečný, nebo kompletní výmaz osobních údajů.

• Máte právo požadovat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytl(a). Správce poskytne na základě žádosti tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

• Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z uvedených účelů odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné specifikovat účel, pro který je souhlas odvoláván a zaslat jej na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

• Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn(a) vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125).


______________________________________________________________


Kontakt


V případě, že se mnou budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů


skalova@tenzer.cz

tel. č.: + 420 721 242 452

Marta Skálová, Zvoncovitá 1973/3, 155 00, Praha 13 – Stodůlky


______________________________________________________________


Musím své osobní údaje poskytnout?Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je však ve většině případů podmínkou splnění Vašeho požadavku dle účelu zpracování. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel zpracování, nebudu schopna v některých případech Váš požadavek zpracovat.

Svůj nesouhlas mi můžete vyjádřit na skalova@tenzer.cz, nebo na adrese - Marta Skálová, Zvoncovitá 1973/3, 155 00, Praha 13 – Stodůlky


______________________________________________________________


Doba udělení souhlasuPříznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu do ukončení zákonného důvodu, dobu neurčitou, nebo do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu zajistím, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány.


______________________________________________________________


Zabezpečení osobních údajůPoužívám celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abych zajistila ochranu a zachovala bezpečnost, integritu a dostupnost Vašich údajů. Používám například tato opatření:


• Přísně omezený osobní přístup pouze pro specifikované účely

• Šifrování osobních údajů

• Instalace firewallů, které znemožňují neoprávněný přístup